Alfabet

Litera Wartość fonetyczna (IPA) Uproszczona
fonetyka polska
WYMOWA (NAGRANIE)
A [eɪ] ej
B [biː] bi
C [siː] si
D [diː] di
E [iː] i
F [ɛf] eff
G [dʒiː] dżi
H [eɪtʃ] ejcz
I [aɪ] aj
J [dʒeɪ] dżej
K [keɪ] kej
L [ɛl] el
M [ɛm] em
N [ɛn] en
O [əʊ]
P [piː] pi
Q [kjuː] kju
R [ɑː] ar
S [ɛs] ess
T [tiː] ti
U [juː] ju
V [viː] wi
W [ˈdʌb(ə)l juː] dablju
X [ɛks] eks
Y [waɪ] łaj
Z [zɛd] zed