Przejdź do treści
Strona główna » Regulamin Programu Partnerskiego

Regulamin Programu Partnerskiego

 1. Usługa Programu Partnerskiego jest świadczona przez firmę VALDANOS Agnieszka Ciborowska, mającą siedzibę pod adresem ul. Astrów 18, Ustanów, 05-540 Zalesie górne, NIP: 1231246799, zwaną dalej Organizatorem.
 2. Regulamin określa zasady, zakres oraz warunki uczestnictwa w Programie Partnerskim WordPress Wizard.
 3. W Programie Partnerskim mogą uczestniczyć osoby fizyczne, przedsiębiorcy oraz spółki prawa handlowego.
 4. Udział w Programie Partnerskim wymaga założenia konta Partnera oraz akceptację regulaminu.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji zgłoszenia potencjalnego Partnera do programu oraz odmówienia udziału w Programie bez podawania przyczyny.
 6. W ramach uczestnictwa w Programie Partnerskim, Partner promuje szkolenia oferowane przez Organizatora poprzez umieszczenie na swojej stronie internetowej materiałów promocyjnych oraz linków partnerskich, informowanie znajomych i współpracowników, publikowanie informacji w social mediach oraz w dowolny inny sposób zgodny z obowiązującym prawem.
 7. Partner może także zgłosić poleconego Klienta poprzez wysłanie wiadomości na adres info@wpwizard.pl lub poprzez formularz dostępny na koncie partnera, zawierającej dane firmy lub osoby, która zgłosi się na szkolenie.
 • Zgłoszony w ten sposób klient musi zapisać się na szkolenie w ciągu 30 dni od daty przesłania zgłoszenia.
 • Niedopuszczalne jest wysyłanie masowych, danych losowych firm – takie działanie skutkuje blokadą konta.
 1. W ramach Panelu Partnera, Organizator udostępnia statystyki Programu Partnerskiego, m.in. odwiedziny z linków partnerskich i prowizje, które są podstawą rozliczeń pomiędzy Organizatorem a Partnerem.
 2. Po opłaceniu usług szkoleniowych przez poleconego Klienta, Partnerowi zostanie naliczona prowizja.
 3. Partnerowi nie zostanie naliczona prowizja, jeśli:

 • Klient zapisał się na szkolenie przed przystąpieniem Partnera do Programu Partnerskiego,
 • Klient wcześniej kliknął link partnerski innego Partnera,
 • Klient zrezygnował ze szkolenia,
 • Klient nie opłacił szkolenia,
 1. Wysokość prowizji za polecenie Klienta oraz jego kolejne zakupy jest określona w Panelu Partnera i wynosi 10% ceny netto każdego szkolenia.
 2. Prowizje zgromadzone przez Partnera są sumowane w ramach konta i są dostępne w Panelu Partnera. Rozliczenie środków następuje nie częściej niż 1 raz w miesiącu. Minimalna kwota wypłaty to 100 zł netto.
 3. Zestawienie prowizji przygotowane przez Organizatora będzie jedyną podstawą do wypłacenia wynagrodzenia Partnerowi.
 4. Wynagrodzenie zostanie wypłacone Partnerowi w ciągu 14 [czternastu] dni od przesłania zgłoszenia chęci wypłaty prowizji przez formularz znajdujący się w Panelu Partnera. Wynagrodzenie zostanie wypłacone przelewem bankowym na podane przez partnera konto.
 5. Partner, który prowadzi działalność gospodarczą zobowiązuje się do wystawienia faktury na kwotę netto, doliczając odpowiednią stawkę VAT – 23%.
 6. Partner, który jest osobą fizyczną nie ma obowiązku wystawiania faktury. Wynagrodzenie partnera będącego osobą fizyczną, nieposiadającą działalności gospodarczej, rozliczane jest jako przychody z innych źródeł. Partner otrzymuje w tym przypadku całe wynagrodzenie na konto i jest odpowiedzialny za odprowadzenie podatku dochodowego do właściwego Urzędu Skarbowego.
 7. W przypadku rezygnacji z udziału w Programie Partnerskim prowizje zostaną zsumowane na dzień złożenia rezygnacji i wypłacone bez względu na ich wysokość.
 8. Reklamacje związane z funkcjonowaniem Programu Partnerskiego Partner może zgłosić pisząc wiadomość na adres info@wpwizard.pl
 9. Reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 14 [czternastu] dni od ich otrzymania, a Partner zostanie poinformowany o wyniku reklamacji na adres e-mail, z którego przyszła wiadomość z reklamacją.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu Partnerskiego w dowolnym czasie, ale poinformuje o tym fakcie Partnera przynajmniej 14 [czternaście] dni przed tym faktem na adres e-mail podany w koncie Partnera. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia Programu Partnerskiego ze skutkiem natychmiastowym bez podania przyczyny.
 11. W przypadku zakończenia Programu Partnerskiego, Organizator zsumuje zgromadzone prowizje na dzień tego faktu oraz wypłaci je bez względu na ich wysokość.
 12. Udział w Programie Partnerskim nie podlega przeniesieniu na inny podmiot, zwłaszcza prawa i obowiązki Partnera nie mogą być przenoszone, sprzedawane ani zbywane w żaden inny sposób, w szczególności pomiędzy Partnerami.
 13. Partner zobowiązuje się do niemanipulowania uzyskiwanymi prowizjami, w szczególności dotyczy to, ale nie ogranicza się do:
 • niezakładania dodatkowych kont na swoje dane w celu uzyskania prowizji,
 • niezakładania fikcyjnych kont Klientów w celu uzyskania prowizji,
 • wprowadzania Klientów w błąd odnośnie produktów lub usług oferowanych przez Organizatora,

Wszelkie takie działania będą skutkowały natychmiastowym zablokowaniem konta Partnera oraz anulowaniem zgromadzonych prowizji.

 1. Prowizja nie jest naliczana za szkolenia rezerwowane dla siebie (na te same dane, na które jest zarejestrowane konto Partnera).
 2. O zmianach dotyczących funkcjonowania Programu Partnerskiego, Organizator będzie informował Partnera na adres e­-mail podany w koncie Partnera.
 3. Partner udziela zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora w celu realizacji Programu Partnerskiego. Partner wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości dotyczących Programu Partnerskiego wysyłanych przez Organizatora na adres e­-mail podany w koncie Partnera.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Regulaminu, w przypadku gdy jest to spowodowane zdarzeniami o charakterze siły wyższej, jak również gdy nastąpiło to z przyczyn leżących po stronie innych podmiotów, na których zachowania nie ma on wpływu. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego działania sprzętu komputerowego oraz oprogramowania komputerowego.