Przejdź do treści
Strona główna » Regulamin

Regulamin

I. Postanowienia Ogólne

 1. Organizatorem usług szkoleniowych jest VALDANOS Agnieszka Ciborowska, ul. Astrów 18, Ustanów, 05-540 Zalesie Górne, NIP: 1231246799 zwana dalej „Organizatorem”.
 2. W ramach usług szkoleniowych Organizator prowadzi szkolenia online, stacjonarne, otwarte, zamknięte oraz indywidualne.

II.  Rezerwacje szkoleń

 1. Informacja na temat organizacji szkoleń zawarta jest w ofercie szkoleniowej na stronie internetowej pl oraz w informatorach szkoleniowych wydawanych przez Organizatora.
 2. Szkolenia można rezerwować przez stronę wpwizard.pl, wybierając odpowiednie szkolenie oraz jego parametry.
 3. Po zamówieniu szkolenia Organizator kontaktuje się z Zamawiającym w celu ustalenia terminu oraz szczegółów szkolenia.

III.  Wprowadzanie zmian

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu oraz zmiany: miejsca, terminów, godzin zajęć oraz trybu realizacji zajęć dydaktycznych.
 2. Zmiany wymienione w punkcie 1 będą każdorazowo uzgadniane z uczestnikami szkolenia, których zmiany dotyczą.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany trenera przy zachowaniu poziomu merytorycznego i zakresu programowego szkolenia.

IV.  Ceny i płatności

 1. Ceny szkoleń podane są na stronie internetowej oraz w informatorach szkoleniowych wydawanych przez Organizatora.
 2. Szkolenia realizowane są zgodnie z programami nauczania lub zgodnie z ustalonym z Klientem zmodyfikowanym programem.
 3. Zapłaty należności za udział w szkoleniach należy dokonywać na konto:

67 1050 1025 1000 0090 9013 9610
VALDANOS Agnieszka Ciborowska
ul. Astrów 18, Ustanów
05-540 Zalesie Górne

 1. Dopuszczalne są dwa warianty płatności:
  • Płatność za całe szkolenie z góry
  • Płatność zaliczki w wysokości 40% ceny, przed szkoleniem, oraz drugiej raty w wysokości 60% ceny w ciągu 7 dni od ukończenia szkolenia
 1. Ceny szkoleń podane są w kwotach netto. Szkolenia podlegają opodatkowaniu stawką 23% VAT, z wyjątkiem zajęć zwolnionych z VAT na podstawie 43 pkt. 26 i pkt. 29 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, tekst jednolity).
 2. Na wniosek płatnika, Organizator umożliwia dokonanie płatności za kurs na podstawie faktury pro-forma. W takim przypadku płatność powinna nastąpić w terminie określonym w fakturze.
 3. W indywidualnych przypadkach Organizator dopuszcza możliwość zapłaty należności po zakończonym kursie.
 4. Faktura zostanie wystawiona i przesłana zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. Organizator zastrzega sobie możliwość wykreślenia z listy uczestników kursu osób uchylających się od terminowego dokonania płatności.

V. Odwołanie szkolenia

 1. W przypadku odwołania szkolenia z przyczyn zależnych od Organizatora wpłacona należność zostanie zwrócona niezwłocznie w sposób wskazany we wniosku płatnika.

VI. Prawa autorskie

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie informacji zawartych w dostarczonych materiałach szkoleniowych, ani za jakiekolwiek szkody wynikłe w następstwie wykorzystywania przez uczestnika w indywidualnych sprawach informacji uzyskanych na kursie.
 2. Wszystkie materiały edukacyjne opracowane na użytek i w trakcie kursu chronione są prawem autorskim.
 3. Wszelkie materiały opracowane w trakcie prowadzenia kursów i upublicznione przez Organizatora można przechowywać oraz drukować wyłącznie na użytek prywatny i w celach niekomercyjnych, z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów. Organizator nie zezwala na jakiekolwiek upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, powielanie, publiczne odtwarzanie materiałów opracowanych i otrzymanych w trakcie prowadzenia kursu.
 4. Wykorzystanie materiałów opracowanych w trakcie i na użytek kursu do celów komercyjnych lub innych niż użytek prywatny wymaga każdorazowo pisemnej zgody Organizatora.